50278 - Παρόμοια όχι όμοια

Ν. Λυγερός

“Ό ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ’ αὐτήν”
Δίχως το παρόμοιο
που δεν ήταν όμοιο
δεν θα είχαμε συλλάβει
την πλάγια σκέψη,
που εκφράστηκε
με αυτόν τον τρόπο
για να σωθεί η γυναίκα,
για να μην πέσει στην παγίδα
των Φαρισαίων
και να δώσει μετά την εξήγηση,
τη συμβουλή του
οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω
πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.
Έτσι είδαμε
πώς το φως του κόσμου
είχε διώξει τις σκιές
των φανατικών,
που ήταν έτοιμοι
να θυσιάσουν
μια γυναίκα
μόνο και μόνο για να Τον κατηγορήσουν
και καταδικάσουν στη συνέχεια.