50743 - Η πολλαπλή γραφή

Ν. Λυγερός

Η πολλαπλή γραφή
ακολουθεί
όλα τα μονοπάτια
που δημιουργούν
οι διακλαδώσεις
και τα νοητικά σοκ
αξιοποιώντας
όλες τις αναγκαίες
υπερβάσεις
για να φανεί
η φωτισμένη
αλήθεια.