52130 - Ακόμα και το poster

Ν. Λυγερός

Ακόμα και το poster
με τον τίτλο
Topologie et conductivité effective des mousses:
Application aux mousses métalliques dans un réacteur gaz/solide.
δείχνει με έμπρακτο τρόπο
τις εφαρμογές που κάναμε
λόγω της έρευνας
στη φασματική θεωρία γραφημάτων
που ήταν η αφορμή
να ξεκινήσουμε
μια νέα έρευνα
για τις πατέντες
περί καταλυτικών συστημάτων
όπου αξιοποιήσαμε
τη μορφοκλασματική ανάλυση.