52758 - Αν άφησε

Ν. Λυγερός

Αν άφησε
τη Θράκη
το VMRO
είναι μόνο
λόγω
των Νεότουρκων
που έδιωξαν
κάθε
βουλγαρικό
στοιχείο
από την περιοχή
έτσι στη συνέχεια
επικεντρώθηκε
αποκλειστικά
στη Μακεδονία.