53793 - Η προσευχή στην Αγία Σοφία

Ν. Λυγερός

Μέσα στην Αγία Σοφία.
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Αν ακόμα και τώρα
μετά από χρόνια
δεν συνειδητοποίησες
ότι είπαμε το Πάτερ ημών
στην Εκκλησία
που είναι κατεχόμενη
και απαγορευμένη
πότε θα αντιληφθείς
ότι έζησες
μια υπέρβαση.