54044 - Ο Βασίλειος ο Μακεδών

Ν. Λυγερός

Ο Βασίλειος ο Μακεδών
που ίδρυσε
τη Μακεδονική
Δυναστεία
γεννήθηκε
στο θέμα Μακεδονίας
δηλαδή
στη σημενρινή
Θράκη
και βέβαια
δεν είχε
καμία σχέση
με οποιαδήποτε
γεωγραφική
περιοχή
χωρίς
παρουσία.