54143 - Ο μαρξισμός

Ν. Λυγερός

Ο μαρξισμός
εμφανίστηκε
για πρώτη φορά
το 1870
στο Διεθνή Σύλλογο Εργατών
από εχθρούς
του Marx.
Έχει λοιπόν
μία αρνητική
έννοια
εξ αρχής
επειδή
έβλεπαν
τον επεκτατισμό του
και εντός
του ίδιου
του κομμουνισμού.