54179 - Μη προσπαθείς

Ν. Λυγερός

Μη προσπαθείς
να βρεις δικαιολογίες
για τις πράξεις σου
ενώ οι δομές
στις οποίες
αναφέρεσαι
δεν υπήρχαν ακόμα
όταν είχες ήδη
πάρει την απόφασή σου
καθαρά λόγω ιδεολογίας
διότι όλοι ξέρουμε
πως θα πείσεις
μόνο τους δικούς σου
επειδή αυτοί
ξέρουν ήδη
όλη την επιχειρηματολογία σου
αφού είναι
στο ίδιο βάρβαρο
κόμμα.