54241 - Για να είσαι

Ν. Λυγερός

Για να είσαι
ανθεκτική
πρέπει
να κάνεις
σωστούς
υπολογισμούς
πάνω
στα ελεύθερα
δεδομένα
γι’ αυτό
μην εγκλωβίζεσαι
μόνη σου
χωρίς λόγο
αφού αυτό
δεν έχει
κανένα αποτέλεσμα
για τη διαχείριση
της κρίσης.