54339 - Το επίσημο κείμενο

Ν. Λυγερός

Το επίσημο κείμενο
της Συμφωνίας
μερικής
οριοθέτησης
εκδόθηκε
και τώρα
κανείς
στην Τουρκία
δεν θα μπορεί
να πει
ότι δεν υπάρχει.
Ας βάλουν
λοιπόν
το άκυρο
μνημόνιο
εκεί
πού θέλουν
τώρα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ