54406 - Για τα Δικαιώματα

Ν. Λυγερός

Για τα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας
ο Lemkin
λειτουργεί
ως Προφήτης
και ο Wilson
ως Πρόδρομος
γι’ αυτό
αν πιστεύεις
είναι το πρέπον
να σεβαστείς
το έργο τους
αν θέλεις
να λες
ότι θα συμμετέχεις
στις επόμενες
αποστολές
που είναι
αναγκαίες.