54508 - Στο πλαίσιο

Ν. Λυγερός

Στο πλαίσιο
της Δίκης
υπάρχει
άρνηση
Δικαιοσύνης
άρα απόρριψη
της ύπαρξης
των Δικαίων
ενώ το κάστρο
επιτρέπει
τη δράση
στον κόσμο
του Kafka.