54562 - Κανείς

Ν. Λυγερός

Κανείς
δεν μελετά
κάθε νότα
με τέτοια
προσοχή
εκτός
αν πρέπει
να εκτελέσει
το κομμάτι
πάνω
στο όργανο
που επέλεξε
να ζήσει.