54618 - Με την πολεμολογία

Ν. Λυγερός

Με την πολεμολογία
εξετάζουμε
αν ο πόλεμος
έχει αρμονικές
ή ακόμα
κι αν έχει
αλλάξει
όλο το πλαίσιο
της κανονικότητας
για να ξέρουμε
ποιο είναι
το νέο σημείο
αναφοράς.