55538 - Τα νοσοκομεία

Ν. Λυγερός

Τα νοσοκομεία
σε φάση
πανδημίας
είναι
μεταθύματα
του συστήματος
όταν δεν υπάρχει
συλλογική
νοημοσύνη
αντίστασης.