55654 - Η σκλαβοσύνη

Ν. Λυγερός

Η σκλαβοσύνη
είναι κομμάτι
της βαρβαρότητας
και γι’ αυτό
πρέπει να βγει
αυτό το στοιχείο
από τον Ελληνισμό
μέσω αναθεμελίωσης
για να φανεί
η αναβάθμιση
του έργου του
εντός Χρόνου.