56318 - Στην Κίνα

Ν. Λυγερός

Στην Κίνα
η ποσότητα
αποτελεί
ποιότητα
ως αρχή
και αυτό
σημαίνει
ότι η αξία
εξαρτάται
για τις δυναστείες
από το μέγεθος.