57467 - Για την Κίνα

Ν. Λυγερός

Για την Κίνα
που είναι
αυτοκρατορία
του κέντρου
αυτά που είναι
στις άκρες
δεν έχουν
καμιά σημασία
και η Ελλάδα
είναι μόνο
μία άκρη θάλασσας.