57721 - Η πλαστικότητα

Ν. Λυγερός

Η πλαστικότητα
της δομής
επέτρεπε
την πολλαπλότητα
και αυτή
λειτουργούσε
καταλυτικά
για να ειπωθεί
η χαρά
των κινήσεων
της μουσικής.