58318 - Είναι τακτικά

Ν. Λυγερός

Είναι τακτικά
τα συνοπτικά
Ευαγγέλια
ενώ το χριστολογικό
Ευαγγέλιο
του Ιωάννη
είναι στρατηγικό
γιατί τα πρώτα
ακολουθούσαν
την πειθώ
και τον Παύλο
ενώ το τελευταίο
είναι έργο
Σχολής.