58323 - Τα θαύματα

Ν. Λυγερός

Τα θαύματα
που επιλέγει
ο Ιωάννης
είναι θεαματικά
έτσι αν και μόνο
οχτώ
και μόνο δύο
κοινά
με τα άλλα
Ευαγγέλια
χαρακτηρίζουν
το έργο
με έμφαση.