5879 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Χ. Παπακυριακόπουλο (21/2/1942)

Ν. Λυγερός

Σάββατον 21.2.42. Φίλε κ. Παπακυρια –
κόπουλε. Έλαβα τα δύο γράμματά σας και
θα ευχαρισθώ πάρα πολύ να ιδώ και την
εργασίαν σας. Θα σας στείλω προσεχώς
και τάς ιδικάς μου εργασίας που μ’ εζητήσατε
ως και μερικές άλλες αίτινες ετυπώθησαν
τελευταίως. Επερίμενον να τάς λάβω και
αυτάς διά να σας τάς στείλω όλας μαζί.

Με πολλήν φιλίαν
Κ. Καραθεοδωρή.

Ο δεύτερος τόμος του βιβλίου μου
reelle Funktionen  όστις εμπεριέχει
την θεωρίαν των Σωμάτων τυπώνε-
ται αν και με μεγάλης αργοπορίας.