5880 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Χ. Παπακυριακόπουλο (29/3/1940)

Ν. Λυγερός

29.3.40. Φίλε κ. Παπακυριακόπουλε,  Όσον
αφορά τάς ελλειπτικάς συναρτήσεις θα εύρητε
ως φαντάζομαι ότι σας χρειάζεται εις τον
Hurwitz – Courant. Διά τάς εφαρμογάς είναι
βεβαίως το βιβλίον του Halphen (Traité
des fonctions elliptiques) το καλλίτερον αλλ’ είναι
πάρα πολύ ογκώδες (3 τόμοι). Δεν πιστεύω
να υπάρχη νέα απόδειξις διά το αναλ –
λοίωτον των ομολογικών συμπλεγμάτων και είμαι
βέβαιος ότι η απόδειξις σας θα είναι ενδιαφέρουσα
και ευκατάληπτος. Σας στέλλω μίαν ωραίαν εργα –
σίαν του Erh. Schmidt την οποίαν κατά σύμπτω-
σιν έχω διπλά  ˙ αξίζει να την μελατήσετε. Ήρ-
γησα να σας γράψω διότι ευρισκόμην επί τινα
καιρόν είς τάς Βρυξέλλας. ΚΚ.