5884 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Χ. Παπακυριακόπουλο (5/07/1938)

Ν. Λυγερός

Μόναχον 5 Ιουλίου 1938
Rauchstrasse 8

Φίλε κ. Παπακυριακόπουλε,
Έλαβον και τάς δύο σας εργασίας ˙ την δευτέραν
ανέγνωσεν ο κ. Κριτικός με τον οποίον την συνεζήτησα
σήμερον το απόγευμα. Υπάρχουν ελάχιστα σημεία εις τά
οποία μικραί αλλαγαί θα ήσαν επιθυμηταί. Θα σας την
επιστρέψω πολύ προσεχώς με τάς σημειώσεις μου.
Την πρώτην σας εργασίαν την ανέγνωσα μόνος μου και
θα ήθελον και αυτήν να την δείξω εις τον κ. Κ. Σήμερον
επαρκούμαι να επιστήσω την προσοχήν σας εις το ακόλουθον
σημείον. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι δύσκολον να κα –
τασκευάση εις τον τρισδιάστατον χώρον κλειστών καμπύ –
λων του Jordan τάς οποίας και αι τρείς προβολαί εις τά
επίπεδα xy, xz, yz είναι καμπύλαι του Peano. Ίσως να
υπάρχουν και καμπύλαι του Jordan των οποίων άπασαι
αι επίπεδαι προβολαί να είναι καμπύλαι του Peano.
Νομίζω ότι ο Julius Pal έκαμεν αναλόγους ερεύνας˙ δεν
γνωρίζω όμως ποία ήσαν τά αποτελέσματά του. Δεν εύρον
παρά μίαν εργασίαν αναφερόμενην εις ταύτα
ζητήματα μεταξύ των χαρτιών μου «Über die
Existenz einer Jordanschen Kurve x = φ(t), y = ψ(t)
bei vorgeschriebenem φ(t).» Crelle 143 σελ. 294 –
299. Ίσως να βουλευθείτε τα Fortschritte der
Mathematik 1913 ή 14 ή 15.
Όσον αφορά τάς ερωτήσεις σας περί τοπολογικών
ζητημάτων θα ερωτήσω τον κ. Tietze διότι δεν
είμαι καθόλου ενήμερος αυτών των υποθέσεων.

Με πολλούς χαιρετισμούς
Κ. Καραθεοδωρή

Über die Existenz einer Jordanschen Kurve x = φ(t), y = ψ(t) bei vorgeschriebenem φ(t). Julius Pál.: