58977 - Οι αναφορές

Ν. Λυγερός

Οι αναφορές
στην Ελλάδα
και στους Έλληνες
από τις Συνθήκες
έσβησαν
σιγά σιγά
τη βαρβαρότητα
των Οθωμανών
για να ζήσει
ελεύθερος
ο Ελληνισμός.