59008 - Ο Φιλελληνισμός

Ν. Λυγερός

Ο Φιλελληνισμός
δεν είναι μόνο
κίνημα
αλλά πνεύμα
στο οποίο
ανήκουν
οι Φιλέλληνες
κάθε εποχής
γιατί είναι
εκ φύσης
διαχρονικός.