59045 - Το κοκκίνισμα

Ν. Λυγερός

Το κοκκίνισμα
είναι
και αυτό
μια μορφή
οξείδωσης
σε επίπεδο
χημείας
και είναι
το κοινό
του κόθρου
και του κρέατος
όταν είναι ξηραμένα.