59075 - Τα στοιχεία

Ν. Λυγερός

Τα στοιχεία
του παρελθόντος
είναι αποδεικτικά
όταν έχουν
αξιοποιηθεί
ορθολογικά
με στρατηγική
κι έτσι ανατρέπουν
τα δεδομένα
της ερμηνείας.