59117 - Η δουλεία

Ν. Λυγερός

Η δουλεία
μετατρέπει
τον άνθρωπο
σε πράγμα,
το υποκείμενο
σε αντικείμενο
γι’ αυτό είναι
απαράδεκτη
σε επίπεδο
Ανθρωπότητας.