59380 - Το διαδίκτυο

Ν. Λυγερός

Το διαδίκτυο
είναι δομικά
της Ανθρωπότητας
και το ίδιο γίνεται
για την ιστοσελίδα
και τη διεύθυνση
ενώ η κοινωνική
δικτύωση
είναι εύκολα
βάρβαρη.