59622 - KE Zb5. (Dessin)

Ν. Λυγερός

KE Zb5. (Dessin)