59847 - Στη Γένεση

Ν. Λυγερός

Στη Γένεση
μετά τον Νώε
ο Θεός κάνει
αναθεμελίωση
η οποία
κατά παράδοξο
τρόπο
είναι ανθρωποκεντρική
όπως κάνουμε
στη διδακτική
με την μαθητοκεντρική.