60146 - Οι εικόνες

Ν. Λυγερός

Οι εικόνες
εύκολα
είναι
αιωνόβιες
και υπάρχουν
μερικές
που είναι
χιλιόχρονες
λόγω
διαχρονικότητας.