60334 - Οι δικτάκτορες

Ν. Λυγερός

Οι δικτάκτορες
είναι του χώρου
και φυσιολογικά
αναζητούν
την επέκταση
αλλά αντιμετωπίζουν
πρακτικά
το εμπόδιο
της διάρκειας.