60571 - Τα πιόνια

Ν. Λυγερός

Τα πιόνια
που ξεχνάς
πάνω
στη σκακιέρα
προκαλούν
επιπτώσεις
και φθορές
γιατί τα κομμάτια
είναι ευάλωτα
χωρίς αυτά.