60577 - Η διάρκεια

Ν. Λυγερός

Η διάρκεια
δεν είναι
μια τεχνητή
έννοια
αντιθέτως
εφαρμόζεται
πάνω
στις ιδέες
που ζουν
εντός
Χρονοστρατηγικής.