61228 - Μελετώντας την παρτιτούρα του Mozart

Ν. Λυγερός

Die Zauberflöte.
Ouverture
Adagio
Tutti
Archi
Triolets
Accords
Tutti
Crescendo
Piano
Clarinetti
Tromboni
Corni
Archi
Oboi.