62665 - Αρώματα

Ν. Λυγερός

Αρώματα
ιστορίας
χωρίς
κοινωνικά
φρουφρού
δείχνουν
το βάθος
της στρατηγικής
που εξετάζει
τον Χρόνο
χωρίς δόγματα.