63410 - Με τη βαθιά ιστορία

Ν. Λυγερός

Με τη βαθιά ιστορία
ανακαλύπτεις
στοιχεία
που εξηγούν
δεδομένα
που φαίνονται
παράλογα
ενώ υπάρχει
ορθολογική
αποκάλυψη.