63810 - Από τα ξένα αρχεία

Ν. Λυγερός

Από τα ξένα αρχεία
μαθαίνουμε
περισσότερα
από τον λεγόμενο
φάκελο
της Κύπρου
που είναι
κλειστός
σε πολλά
σημεία.