63885 - Η άρση

Ν. Λυγερός

Η άρση
του Ευρωπαϊκού
Κεκτημένου
βρίσκεται
θεσμικά
στο πρωτόκολλο
περί Κύπρου
και είναι
το Συμβούλιο
της Ευρώπης
που αποφασίζει
κάθε αλλαγή
ομόφωνα.