64023 - Στο Ινστιτούτο

Ν. Λυγερός

Στο Ινστιτούτο
της Βενετίας
βρήκαμε
περισσότερο
από πέντε αιώνες
αρχείων
και όχι μόνο
Βυζαντινών
αφού
υπάρχει
ουσία
ιστορίας.