64033 - Είναι ελάχιστα

Ν. Λυγερός

Είναι ελάχιστα
τα στοιχεία
της αυτούσιας
Διδασκαλίας
του Χριστού
γιατί είναι
ενσωματωμένα
μέσα στη ζωή
των κοινοτήτων
της πρώτης
χριστιανοσύνης.