64035 - Μέσω Ευαγγελίου

Ν. Λυγερός

Μέσω Ευαγγελίου
είναι εφικτή
η ανακατασκευή
της ζωής
της κοινότητας
ακόμα
κι αν υπάρχουν
δομικές
δυσκολίες
που πρέπει
να ξεπεραστούν.