64067 - Στον Ιωάννη

Ν. Λυγερός

Στον Ιωάννη
από την αρχή
ο Χριστός είναι
ο Ραββουνί
ο Μεσσίας
ο υιός του Θεού
ο βασιλιάς
του Ισραήλ
αυτός
για τον οποίο
μιλούν
ο Νόμος
και οι Προφήτες.