64078 - Τα θαύματα

Ν. Λυγερός

Τα θαύματα
του Ευαγγελίου
του Ιωάννη
παρουσιάζονται
διαφορετικά
αφού ο Λόγος
του Χριστού
 είναι ενσωματωμένος
στις εξηγήσεις
του Ευαγγελιστή.