64125 - Η πορεία

Ν. Λυγερός

Η πορεία
της Ιωαννικής
Σχολής
δεν ήταν γραμμική
αφού είχε
και αυτή
διακλαδώσεις
και μάλιστα
με διασυνδέσεις
και ενοποιήσεις
θεμελιακές
για τη συνέχεια.