64271 - Οι Επιστολές

Ν. Λυγερός

Οι Επιστολές

του Ιωάννη
δεν είναι μόνο
μεταγενέστερες
αλλά εξηγούν
και τον στόχο
του Ευαγγελίου
για τη συνέχεια
της διάδοσης
του Έργου
του Χριστού.