64328 - Η Μεγάλη Εκκλησία

Ν. Λυγερός

Η Μεγάλη Εκκλησία
του δεύτερου αιώνα
αξιοποίησε
την υψηλή
χριστολογία
του Ιωάννη
και την προΰπαρξη
του Χριστού
ως θεμέλιο
για τη συνέχεια
της εξέλιξης.