64740 - Ο Καραθεοδωρή

Ν. Λυγερός

Ο Καραθεοδωρή
δημοσίευσε
με δύο διδακτορικούς φοιτητές
τον Hens Rademecher
που τελείωσε τη διατριβή του το 1916
και τον Georg Aumann
που τελείωσε το 1931
αυτό αποδεικνύει
και τη σημασία
που έδινε
στους Μαθητές του.